билим берүүдѳгү заманбап информациялык технологиялар институту

Жакшылык жерде калбайт - Не уставайте делать добро

ББЗТИнин ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИНИН ПЛАНЫ (2022-2023)


Илимий изилдоо боюнча план 2021-2022 кырг

СКАЧАТЬ

БЗМТИнин Окумуштуулар кеңешинде

«Бекитилди»

Протокол № __1__________

«__21__» _сентябрь_ 2022.

ББЗТИнин ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИНИН

ПЛАНЫ

(2022-2023)

ББЗТИнин профессордук-окутуучулук жана административдик башкаруу курамынын илимий-изилдөө иштер башкармалыгы

Иш-чаралар Аткаруу мөөнөтү Жооптуу Иш-чараларды өткөрүү максаты жана милдеттери

Кесиптик колледждин, ББЗТИнин жана башка ЖОЖдордун жана орто окуу жайлардын окутуучуларынын катышуусу менен конференцияларды, тегерек столдорду, конкурстарды жана башка иш-чараларды уюштуруу
 

1

Кыргыз эл баатыры Т.Сыдыкбековдун 110 жылдыгына арналган «Кыргыз адабиятынын залкары — Түгөлбай Сыдыкбеков» аталышындагы тегерек стол  

20-октябрь, 2022-ж.

 

Мамлекеттик тил боюнча проректор

ББЗТИнин профессордук-окутуучулук курамынын илимий потенциалын өнүктүрүү
 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

«Илимдин жана техниканын өнүгүшүнүн азыркы тенденциялары» деген темада ведомстволук илимий конференцияларды уюштуруу. Изилдөө иштеринин жыйынтыгын апробациялоо. (илимий докладдар, баяндамалар)

 

«Эл аралык эне тил күнүнө» арналган Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайлар арасында мамлекеттик тил боюнча студенттик жат жазуу боюнча III чемпионаты.

 

 

Ноябрь, декабрь 2022-жыл.

Февраль, Март 2023-жыл.

 

 

25-февраль 2023-ж.

 

Саякова М.К.

ББЗТИ кафедралары, чакырылган ЖОЖдор.

 

Мамлекеттик тил боюнча проректор, лингвистика кафедрасы.

ББЗТИнин профессордук-окутуучулук курамынын илимий потенциалын өнүктүрүү
 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Отчеттук жылы Web of Science жана Scopus цитаталар системаларында индекстелген илимий мезгилдүү басылмаларына эң көп макалалар жарыялаган мыкты илимий-педагогикалык кызматкер сынагын уюштуруу жана өткөрүү.

 

 

 

 

Окуу жылынын жыйынтыгы боюнча

 

 

 

 

 

Саякова М.К., Матраимов Б.А., Шаршенбаев А.К.,

Илимий-педагогикалык потенциалды жогорулатуу

 

 

5.

 

 

 

“Илимдеги жана билимдеги заманбап маалыматтык технологиялар” эл аралык илимий-практикалык конференциясы

 

Декабрь, 2022-ж. Саякова М.К., Мекенбаев Б.Т., Проректорлор, Талантбеков Ш., аймак жетекчилери Маалыматтык билим берүү методикаларын, практикалык тажрыйбаны жана аларды окутууда колдонууну талкуулоо

 

ББЗТИнин илимий багыттары

 

Иш-чаралар Аткаруу мөөнөтү Жооптуу Иш-чараларды өткөрүү максаттары жана милдеттери

ББЗТИде илимий-изилдөө жана билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү, фундаменталдык жана прикладдык илимий, илимий-методикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү, илимий изилдөө жана билим берүү ишмердүүлүгү чөйрөсүндө аймактар аралык жана эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү максатында төмөнкү Илимий платформалар ишке киргизилүүдө.

 

1.

Юриспруденциянын теориялык жана практикалык аспектилери жана укук коргоо маселелери

 

Жыл ичинде Жетекчиси: Саякова М.К., ББЗТИнин илимий иштер боюнча I проректору, ю.и.д., профессор, Сыдыкова Л.Ч., СНК төрайымы, ю.и.д., профессор

 

Профессордук-окутуучулук кадрлардын илимий потенциалын өнүктүрүү

 

2.

 

 

 

 

Билим берүү программаларынын жана технологияларынын табигый-илимий, психологиялык-педагогикалык компетенциялары.

 

Жыл ичинде

 

 

 

Жетекчиси: Мааткеримов Б.А.., педагогика кафедрасынын башчысы, ф.и.к., СНК мүчөсү, п.и.д., профессор Ишекеев Н.И.

 

Профессордук-окутуучулук кадрлардын илимий, чыгармачылык жана илимий-изилдөө ишмердүүлүгүн өнүктүрүү

 

 

3.

Кыргыз тили, кыргыз адабияты жана салыштырма тил илиминин маселелери.  

Жыл ичинде

 

 

Жетекчиси: Шаршенбаев А.К., мам.тил боюнча проректор, ф.и.к., СНК мүчөсү, Чыманов Ж.А., ф.и.д., профессор

 

 

 

 

Профессордук-окутуучулук курамдын илимий-изилдөө потенциалын өнүктүрүү

4. Кыргыз Республикасында саламаттыкты инновациялык өнүктүрүү: Медайымдык менеджмент.

 

Жыл ичинде Жетекчиси: СНК мүчөлөрү — Кудаяров Д.К., КР УИА академиги, м.и.д., профессор, Песин Я.М., м.и.д., профессор

 

Аспирантурада окутуу үчүн жөндөмдүү жаштарды аныктоо.

 

5. Жаңы кылымда билим берүү программаларын өнүктүрүүнүн негизги этаптары жана түрдүү форматтары жана анын динамикасынын келечеги.

 

Жыл ичинде Жетекчиси: э.и.д., профессор, ЭАИА академиги Кубаев Б.Х. Профессордук-окутуучулук курамынын илимий потенциалын өнүктүрүү

 

 

ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК ИШТЕР

 

ББЗТИнин аспирантурасына жана докторантурасына илимий-технологиялык, прикладдык изилдөөлөрдү жана иштеп чыгууларды уюштурууда, жүргүзүүдө жана изилдөөдө (доктордук, кандидаттык диссертациялар) колдоо көрсөтүү.

Иш-чаралар Аткаруу мөөнөтү Жооптуу Иш-чараларды өткөрүүнүн максаттары жана милдеттери
ББЗТИнин мугалимдеринин илимий-методикалык квалификациясын жогорулатууга көмөк көрсөтүү.

1. Аспиранттарга докторлук жана кандидаттык диссертацияларды даярдоодо илимий-методикалык жардам көрсөтүү. Отчетторду берүү (жылына 2 жолу)

Жыл ичинде Илим боюнча проректор, кафедралар Илимий жактан даярдоонун формаларын өркүндөтүү
2. Изилдөөнүн негизги жыйынтыктарын илимий макалаларда чагылдыруу жана алынган изилдөө натыйжаларын илимий коомчулукка жайылтуу.

Жыл ичинде ББЗТИнин профессордук-окутуучулук курамы Илимий изилдөөлөрдү апробациялоо

Илимдин приоритеттүү багыттары жана илимий мектептин тематикасына шайкеш кафедралык коллективдер тарабынан пландуу илимий иштерди жүргүзүү

1. “КР ЖАКтын кандидаттык жана доктордук дисертацияларга талаптары” семинары Октябрь, 2022-ж. Саякова М.К., ЖАКтын жаңы талаптары менен тааныштыруу
2. Конференциялардын тизмесин (каталогун) түзүү жана окутуучуларга жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердин университеттеринде пландаштырылган илимий конференцияларга катышуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат берүү.

Жыл ичинде Саякова М.К. Макалаларды басып чыгарууга жана илимий конференцияларга катышууга көмөк көрсөтүү.
3. ББЗТИнин аспиранттары тарабынан кандидаттык минимумдардын аткарылышын көзөмөлдөө.

 

октябрь –Ноябрь 2022-ж. Саякова М.К.
4. Илимдин кандидаттарын жана докторлорун даярдоо боюнча кызматтарды көрсөтүү жөнүндө келишимдерди түзүү.

 

Ноябрь 2022-ж. Саякова М.К. кафедранын изденүүчүлөрү Аспиранттар менен байланышты координациялоо
5. Аспиранттарга илимий жетекчилерди табууда колдоо көрсөтүү боюнча иштерди уюштуруу, жетектөөчү уюмга бекитүү, коргоого чейинки документтерди даярдоо жана коргоо, Кыргыз Республикасынын жана чет мамлекеттердин аспиранттарына консультациялык кызматтарды көрсөтүү.

 

Жыл ичинде Саякова М.К. Жеке илимий изилдөөлөрдүн темалары боюнча илимий уюмдар менен профессордук-окутуучулук курамдын аракеттерин координациялоо.

 

Басылма ишмердүүлүгүн уюштуруу

Иш-чаралар Аткаруу мөөнөтү Жооптуу Иш-чараларды өткөрүүнүн максаттары жана милдеттери
1. ББЗТИнин профессордук-окутуучулар курамы тарабынан иштелип чыккан монографияларды, окуу китептерин, окуу куралдарын басып чыгарууга даярдоого көмөк көрсөтүү

Жыл ичинде Илим боюнча проректор Илимий изилдөөлөрдүн натыйжаларын ишке киргизүү, илимий квалификациясын жогорулатуу
2. Макалаларга, жыйнактарга, диссертацияларга илимий редакциялоо, рецензиялоо, рецензия жазуу

Научное редактирование, рецензирование, написание отзывов на статьи,сборники, диссертации

Жыл ичинде Илим боюнча проректор

Профессордук-окутуучулук кадрлардын илимий байланыштарын кеңейтүү, илимий өсүш үчүн шарттарды түзүү.

 

3. Тышкы байланыштар: ББЗТИнин профессордук-окутуучулук курамынын макалаларын Кыргыз Республикасынын башка ЖОЖдорунун, ошондой эле жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердин аннотацияланган журналдарына жайгаштыруу. Жыл ичинде
Эл аралык кызматташтыкты чыңдоо

 

4.

5.

“Илим: адамдар, финансылар, технологиялар жана окуялар” мезгилдүү электрондук басылышынын таркалышы.

SCOPUS, RSCI тарабынан индекстелген алдыңкы журналдарды тандоо, басылмалардын тизмесин жана журналдардын беттерине жарыялоо шарттарын жайгаштыруу.

 

Ай сайын

 

 

Жыл ичинде

Илим боюнча проректор

Илим боюнча проректор

ББЗТИнин басма ишмердүүлүгүн күчөтүү

 

Илимий өсүш үчүн шарттарды түзүү

 

Эл аралык ишмердүүлүк

 

 

1.

Профессордук курамдын эл аралык конференцияларга катышуусу.

 

Жыл ичинде Кафедра башчылары, Профессордук-окутуучулук курамы Студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн бекемдөө

2.

Профессордук-окутуучулук жамааттын эл аралык иш-чараларга катышуусу

эки тараптуу жана

көп тараптуу кызматташуу.

 

 

Жыл ичинде Профессордук- окутуучулук курамы Студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн бекемдөө

 

 

Илим боюнча I-Проректор,

ю.и.д., профессордун милдетин аткаруучу: М.К.Саякова

 

 


  • Автор: admin
  • Создано: Сентябрь 23rd, 2022
  • Просмотрено: 821
Alexa Seleno
@alexaseleno